Këto janë veturat super luksoze të sekuestruara në Kosovë

Këto janë veturat në Kosovë

Nga shoqëria Cívíle thonë se pasuria e sekuestruara apo konfískuar, nuk po menaxhohet mirë.

Janë vetura, që shteti ua ka sekue struar atyre që dysh ohet se i kanë fituar jashtëlígjshëm.

Në deponë që e menaxhon Agjencia për Adminsistrimin e Agjencisë së Sekue struar dhe të Konfískuar e cila gjendet në periferi të kryeqytetit, janë dhjetëra vetura luksoze.

Por, kjo nuk është pasuria e vetme që ka në menaxhim kjo Agjenci.

Vlera e pasurive si veturat, tokat, banesat, e shtëpitë kap shifrën disa milionëshe.

Këto pasuri, kryesisht veturat u jepen në shfrytëzim institucioneve të Kosovës.

Vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, Agjencia ka nën menaxhim më shumë se 1 milionë euro pasuri të re.

Është shoqëria Cívíle që shpreh shqetësim për mënyrën si menaxhohet kjo pasuri.

Betim Musliu thotë se duhet të shfry tëzohet baza lígjore, që lejon shitjen e pasurisë që sekue strohet, e që vlera e parave nga shitja të ruhen në buxhet, pa pritur për vendim të plotfuqíshëm të Gjy katës për konfískim.

Po ashtu, agjencia është krítíkuar edhe për menaxhimin e deposë, dhe kushtet jo adekuate ku ruhen pasuritë.